XIX Sesja Rady Gminy Kozy z dnia 10.11.2020r.

Rada Gminy Kozy
Czas publikacji: 168 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 00:52:31
Liczba odtworzeń: 199
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.Wystąpienie zaproszonych gości.
3.Przedstawienie zaproszonych gości.
4.Informacja Wójta Gminy Kozy o działalności międzysesyjnej.
5.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał ;
1)w sprawie Programu współpracy Gminy Kozy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021;
2)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ;
3)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ;
4)w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/101/19 z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2020 – 2035 ;
5)w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/100/19 Rady Gminy Kozy z dnia 10 grudnia 2019 roku , Uchwała Budżetowa na 2020 rok Gminy Kozy ;
6)w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
7)w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kozy ;
8)w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym ;
9)w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ;
10)w sprawie zmieniającej się Uchwały Nr XVII/145/16 Rady Gminy Kozy w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ;
11)w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych na terenie gminy Kozy ;
12)w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej ;
7.Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Kozy.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Sprawy różne.
10.Zamknięcie XIX Sesji Rady Gminy Kozy.
pokaż cały porządek obrad