XXVI sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu w dniu 18 listopada 2020r. - część 1

Rada Powiatu w Oświęcimiu
Czas publikacji: 19 listopada 2020
Długość nagrania: 02:56:32
Liczba odtworzeń: 1606
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

IOtwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
IIUstalenie porządku obrad.
IIIPrzyjęcie protokołu Nr XXV/2020 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 października 2020 r.
IVSprawozdanie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z bieżącej działalności i wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja Starosty Oświęcimskiego o podejmowanych działaniach za okres 13 października 2020 r. do 3 listopada 2020 r.
VInformacja o funkcjonowaniu Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach.
VIInformacja na temat wystawy stałej Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji).
VIISprawozdanie z działań proekologicznych i antysmogowych na terenie powiatu oświęcimskiego za rok 2019.
VIIIInterpelacje i zapytania radnych.
IXRozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
1.PU w spr zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2020 r. - druk 238
2.PU w spr zmiany uchwały Nr XV/137/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego - druk 239
3.PU w spr wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 - druk 237
4.PU w spr przekształcenia Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach funkcjonujących w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu - druk 234
5.PU w spr uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” - druk 235
6.PU w spr zmiany uchwały Nr XLIII/405/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” - druk 232
7.PU w spr wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń dla G.V.M. Carint Sp. z o.o. w Krakowie - druk 233 po autopoprawce.
8.PU w spr ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Oświęcimskiego oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu - druk 236
9.PU w spr zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok - druk 240
XOdpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
XIWnioski i oświadczenia radnych.
XIISprawy bieżące.
XIIIZamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad