Sesja Rady w dniu poniedziałek, 20 maja 2019

Rada Miejska w Sulęcinie
Czas publikacji: 370 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 03:02:12
Liczba odtworzeń: 802
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:311.Otwarcie X sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
15:322.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
15:323.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulęcina w okresie między sesjami.
15:334.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin za rok 2018.
15:335.Ocena zasobów pomocy społecznej.
15:376.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania w 2019 r. dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
15:397.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia stypendiów dla uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Sulęcin.
15:408.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sulęcin oraz granic obwodów tych szkół.
15:429.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Sulęcin pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
15:4410.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Sulęcin pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
15:4811.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrza Sulęcina do złożenia wniosku o zwiększenie dofinansowania projektu pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin" ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia o koszcie wyższym, niż wynikający ze Studium Wykonalności złożonego wraz z wnioskiem o dofinasowanie projektu oraz akceptacji wpływu zwiększenia kosztu projektu na wysokość prognozowanych taryf oraz ewentualnych dopłat do taryf.
16:1312.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
16:1913.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2034.
16:2914.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Brzeźno.
16:3015.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Długoszyn.
16:3016.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Drogomin.
16:3117.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Grochowo.
16:3218.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Małuszów.
16:3319.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Miechów.
16:3320.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Ostrów.
16:3421.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Rychlik.
16:3522.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Trzebów.
16:3623.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/45/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Trzemeszno.
16:3724.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Tursk.
16:3725.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Wielowieś.
16:3826.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Zarzyń.
16:3827.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Żubrów.
16:5628.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulęcin na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026.
16:5729.Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokość stawek procentowych bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Sulęcin.
16:5830.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
18:0931.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
18:1032.Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacji.
33.Zamknięcie X sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
pokaż cały porządek obrad