XIV Sesja Rady Gminy Kalinowo - 29 września 2020 r.

Rada Gminy Kalinowo
Czas publikacji: 107 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 01:36:22
Liczba odtworzeń: 131
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:071.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
10:102. Przyjęcie porządku obrad.
10:103. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
10:304. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
10:385. Interpelacje i zapytania radnych..
10:456. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kalinowo za I półrocze 2020 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
10:48a)przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalinowo, dla obszaru położonego w gminie Kalinowo, w obrębie Mazurowo, obejmującego działkę o nr ewid. 256.
10:50b)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w gminie Kalinowo, w obrębie Mazurowo, obejmującego działkę o nr ewid. 256,
11:04c)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Pisanica,
11:07d)zmiany uchwały Nr XIII.95.20 Rady Gminy Kalinowo z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kalinowo w roku szkolnym 2020/2021,
11:10e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2030,
11:12f)zmian budżetu gminy Kalinowo na 2020 rok.
11:328. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11:379. Wolne wnioski
11:3810.Zakończenie sesji
pokaż cały porządek obrad