Sesja Rady w dniu wtorek, 30 kwietnia 2019

Rada Miejska w Biskupcu
Czas publikacji: 375 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 00:57:03
Liczba odtworzeń: 345
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Zmiany w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie Burmistrza od ostatniej Sesji:
a)jako organu Gminy
b)z wykonania uchwał
c)jako Zgromadzenia Wspólników Spółek z udziałem Gminy
5. Wystąpienia radnych do Sejmiku Samorządowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Powiatu Olsztyńskiego.
6. Interpelacje ( na piśmie) i zapytania radnych.
7. Wystąpienia sołtysów.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a)przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Adamowo i Biskupiec Kolonia, gmina Biskupiec.
b)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 1/29, 1/49 i 1/52 położonych w obrębie Biskupiec Kolonia, gmina Biskupiec.
c)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec na lata 2019-2029.
d)zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2019 r.
e)określenia wykazu kąpielisk oraz okresu sezonu kąpielowego na terenie Gminy Biskupiec na 2019 rok.
f)określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań zwiazanych z ochroną środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biskupiec.
g)okreslenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Biskupiec na zadania zwiazane ze zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynakach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Biskupiec.
9.Informacja o wykonaniu zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości w Gminie.
10.Zapoznanie się z informacją na temat działalności spółek.
11. Przedstawienie protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
12. Rozpatrzenie wniosków Komisji Rady Miejskiej.
13. Wolne wnioski, sprawy bieżące.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Biskupcu - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje