Sesja Rady w dniu poniedziałek, 13 maja 2019

Rada Miejska w Radzyminie
Czas publikacji: 378 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 04:28:27
Liczba odtworzeń: 302
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

17:141.Otwarcie Sesji
17:162.Przyjęcie porządku obrad
17:193.Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji
4.Podjęcie Uchwał
17:22a)w sprawie zmiany Uchwały NR 47/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
17:42b)w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok 2018;
17:48c)w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej;
17:51d)w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radzymin oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;
18:15e)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Sieraków;
18:19f)w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu
18:21g)w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;
18:23h)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej w rozliczeniu opłaty adiacenckiej;
18:24i)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej w rozliczeniu opłaty adiacenckiej;
18:25j)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej w rozliczeniu opłaty adiacenckiej
19:30k)w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2019;
19:31l)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2019 – 2027.
19:33m)zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
19:445.Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
19:446.Realizacja wniosków z poprzedniej Sesji.
21:337.Wolne wnioski i informacje.
pokaż cały porządek obrad