XXIX sesja Rady Miejskiej w Namysłowie - 22-10-2020 r.

Rada Miejska w Namysłowie
Czas publikacji: 356 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 03:41:02
Liczba odtworzeń: 604
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
3.Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1)uchwalenia Statutu Gminy Namysłów,
2)odwołania Skarbnika Gminy,
3)rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Namysłowa, (skarga sołtysa),
4)rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Namysłowa,
5)rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem,
6)zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów,
7)regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów,
8)określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
9)wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
10)zmiany uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Namysłów, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
11)poparcia apelu Rady Gminy w Wilkowie dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 451 na odcinku Wilków-Namysłów,
12)zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
13)zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
4.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Namysłów w roku szkolnym 2019/2020.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
7.Przyjęcie protokołów z XXVIII sesji Rady Miejskiej.
8.Sprawy różne i wolne wnioski.
9.Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
pokaż cały porządek obrad