Lista obecności na posiedzeniu

Sesja Rady w dniu wtorek, 30 kwietnia 2019 cz.2

Rada Gminy Lubasz
Czas publikacji: 114 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 02:54:23
Liczba odtworzeń: 204

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe
1)otwarcie i stwierdzenie qworum
2)wybór sekretarza obrad
3)przedstawienie porządku obrad
4)przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Rady Gminy Lubasz
5)informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad IV sesji Rady Gminy Lubasz
6)informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami
2.Analiza i ocena funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu
3.Ocena stanu dróg wojewódzkich,powiatowych i gminnych
4.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu sportu(Klub Radwan,Klub Mini Max,LZS)
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lubasz
2)ustalenia stawki opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego wykorzysywanego na cele rekracyjno -wypoczynkowe przez część roku
3)ustalenie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy
4)określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez wlaścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,a powstają odpady komunalne oraz trybu ich skladania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
5)terminu,częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
6)zmiany uchwały nr XXVII/271/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubasz
7)wykazu kąpielisk na 2019 rok a terenie Gminy Lubasz oraz określenia sezonu kąpielowego
8)udzielenie pomocy finansowej Gminie Piła
9)przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych na 2019 rok
10)przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Lubasz w 2019 roku.
11)poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
12)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Poznańskiej i Polnej we wsi Dębe.
13)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubasz
14)upoważnienia Wójta Gminy Lubasz do zawarcia umowy na użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi na okres 20 lat
15)określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkola prowadzonego przez Gminę Lubasz pracujących z grupami obejmujących dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze
16)ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubasz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 01 września 2019 roku
17)wyborów uzupełniających sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Kamionka
18)zmiany statutu solectw Klempicz i Antoniewo
19)rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Lubasz
20)udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego
21)udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego
22)zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
23)zmiany w WPF
6.Interpelacje i zapytania radnych
7.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
8.Wolne głosy i informacje
9.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Lubasz - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje