XXI Sesja Rady Miasta Ustroń 29.10.2020

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 30 października 2020
Długość nagrania: 01:44:54
Liczba odtworzeń: 1216
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:041.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:042. Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad XIX sesji Rady Miasta.
14:043. Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad XX sesji Rady Miasta.
14:074. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
14:185. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok 2019/2020.
14:186. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń oraz z mieszkańcami Miasta Ustroń w sprawie ustanowienia Statutu „Uzdrowiska Ustroń”.
14:187. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów w opłacie targowej.
14:188. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:189. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej.
14:1810. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2021.
14:1811. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku rolnego na rok 2021.
14:1812. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami działającymi na terenie Miasta Ustroń oraz z mieszkańcami Miasta Ustroń w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ustroń na lata 2020- 2021 z perspektywą na lata 2022-2025”.
14:3213.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020.
14:3214.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
14:4215. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
14:4516. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ustroń na lata 2020 – 2021 z perspektywą na lata 2022-2025”.
14:4717. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Ustroń.
14:5118. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów w opłacie targowej.
14:5219. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
15:1520. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej.
15:1821. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2021.
15:1922. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego na rok 2021.
15:2623. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w drodze przetargu.
15:3124. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej 2020 – Srebrnej Cieszynianki.
15:3625. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
15:3626. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ustroń.
15:3627. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
15:4028. Sprawy bieżące Miasta.
15:4429. Sprawy bieżące Rady Miasta.
15:4530. Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad