Sesja Rady w dniu czwartek, 29 października 2020

Rada Gminy Zawoja
Czas publikacji: 121 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 03:12:24
Liczba odtworzeń: 295
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:041.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
16:252. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
16:363.Wnioski z posiedzeń stałych Komisji.
16:424.Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz pracy Wójta między sesjami.
16:455. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
16:506. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Zawoja za 2019 r.
16:547.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawoja za I półrocze 2020 roku.
16:568.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia szczegółowości informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocza wraz z informacją o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej.
16:599. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawoja na lata 2020-2040.
17:0910. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2020.
17:1311.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały NR XX/202/2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zawoja.
17:1412. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Zawoja.
17:1713. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Strategii Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi na lata 2020-2025.
17:1914.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia "Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021".
18:1615.Podjęcie uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zawoi Gołyni.
18:1916.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
18:2017.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi.
18:2518.Podjęcie uchwały w sprawie: apel Rady Gminy Zawoja o poprawę funkcjonowania Placówki NZOZ ZDROWIE Sp. z o.o. w Zawoi.
18:2819.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
18:3820.Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały NR XXVI/227/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 października 2012 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
18:4521.Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XIII/109/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 28-11-2019r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
22.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
23.Podjęcie uchwały w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
18:4824.Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zawoja.
19:0025.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia rodzaju i sposobu świadczenia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
19:0826.Informacja na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych.
19:0927. Odczytanie złożonych interpelacji i zapytań radnych.
19:0928.Odczytanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19:1629.Wolne wnioski.
pokaż cały porządek obrad