Lista obecności na posiedzeniu

Sesja Rady w dniu wtorek, 30 kwietnia 2019

Rada Gminy Białe Błota
Czas publikacji: 115 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 03:22:24
Liczba odtworzeń: 614

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie X Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.Wybór sekretarza obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad VIII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
4.Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6.Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
1)Komisja Budżetu i Finansów
2)Komisja Oświaty i Kultury
3)Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu
4)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska
5)Komisja Rewizyjna
6)Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
7.Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8.Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia Gminy Białe Błota do stowarzyszenia pn. „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich”.
2)w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia Gminy Białe Błota do stowarzyszenia pn. Kujawsko- Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”.
3)zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota.
4)zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023.
5)w sprawie rozpatrzenia petycji Nr BRG.1520.1.2019 mieszkańców Sołectwa Zielonka.
6)w sprawie rozpatrzenia petycji Nr BRG. 1520.2.2019 dot. wykonania drogi asfaltowej na ulicy Sportowej w Lisim Ogonie.
7)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na rok 2019.
8)zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
9)w sprawie przyjęcia samorządowego programu „Białobłocki Senior”.
10)w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior +” na terenie Gminy Białe Błota i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białych Błotach.
11)w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Łochowie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
12)w sprawie powierzenia Gminie Nowa Wieś Wielka oraz Gminie Białe Błota częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
13)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego między Gminą Białe Błota, a Miastem Bydgoszcz dotyczącego współpracy w zakresie użyteczności publicznej.
14)w sprawie zamiany nieruchomości.
15)w sprawie rozpatrzenia skargi Nr RGK.1510.1.2019 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.
16)w sprawie rozpatrzenia petycji Nr BRG.1520.4.2019 Stowarzyszenia "Prądki Nasz Dom".
17)zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018-2023.
18)zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019.
19)w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 -2024.
10.Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11.Interpelacje i zapytania radnych.
12.Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
13.Wolne wnioski i zapytania.
14.Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15.Zakończenie obrad X Sesji VIII Kadencji
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Białe Błota - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje