Sesja Rady w dniu wtorek, 30 kwietnia 2019

Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Czas publikacji: 468 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 00:48:13
Liczba odtworzeń: 552
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:071.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
12:082.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
12:253.Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
12:264.Gratulacje i podziękowania dla sołtysów.
12:335.Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
12:346.Uchwała w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2034.
12:357.Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2019.
12:378.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Skarlin.
12:389.Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Pacółtowo.
10.Uchwała w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2024”.
11.Uchwała w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
12:4112.Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w podległych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto Lubawskie.
12:5313.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12:5414.Zamknięcie obrad Sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje