Sesja Rady w dniu wtorek, 30 kwietnia 2019

Rada Gminy Słupsk
Czas publikacji: 515 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 01:29:01
Liczba odtworzeń: 703
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Informacja z realizacji budżetu za I kwartał 2019 r.
3. Informacja o wydarzeniach na terenie Gminy Słupsk w okresie międzysesyjnym.
4.Podjęcie uchwał:
a) - druk Nr 1 w sprawie zmiany Uchwały nr III/28/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1105G w m. Gać, gm. Słupsk
b) - druk Nr 2 w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Słupsk dla szczególnie uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach znajdujących się na terenie Gminy Słupsk.
c) - druk Nr 3 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/393/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Słupsk".
d) - druk Nr 4 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych i zaległości podatkowych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
e) - druk Nr 5 w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
f) - druk Nr 6 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/412/2014 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Słupsk oraz zmiany załącznika nr 2 do tejże uchwały.
g) - druk Nr 7 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na rok 2019.
h) - druk Nr 8 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr III/21/2018 z dnia 20 grudnia 2018r.
i)- druk Nr 9 w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Krępa
j)- druk Nr 10 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 kwietnia 2019 r. w zakresie działalności Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jezierzycach
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad