Sesja Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 30 kwietnia 2019 r.

Rada Miejska w Koronowie
Czas publikacji: 433 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 03:00:18
Liczba odtworzeń: 1084
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:041.Otwarcie obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
10:173.Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
10:304.Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
10:305.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
11:016.Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za rok 2018.
11:27a)Podziękowanie sołtysom mijającej kadencji
11:307.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
11:418.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
12:0610.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "GOŚCIERADZ - STRUMYKOWA" dla terenu położonego w Gościeradzu, gm. Koronowo.
12:0911.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "PARK PRZEMYSŁOWY" dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo
12:1212.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Koronowie, stanowiącej własność Gminy Koronowo na rzecz użytkownika wieczystego.
12:1513.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
12:3614.Zapytania, wnioski i informacje.
12:3815.Składanie interpelacji.
12:5516.Ocena zasobów pomocy społecznej.
13:0117.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
13:0118.Zamknięcie obrad VIII sesji.
pokaż cały porządek obrad