IX Sesja Rady Miejskiej w Rogoźnie z dn. 29.04.2019

Rada Miejska w Rogoźnie
Czas publikacji: 391 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 07:03:25
Liczba odtworzeń: 603
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:251.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
16:312.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z VIII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
16:334.Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.
19:415.Ocena działalności finansowej podległych jednostek GOPS, ZAMK, CUW, RCK.
19:41a)wystąpienia gości oraz dyskusja.
6.Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
19:42a)wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego - ul. Kościelna 2/1 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym,
19:43b)wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Cieśle - działka nr 109/8,
19:45c)wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego - ul. Kościuszki 48/31 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym,
19:47d)wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego - ul. Wielka Poznańska 64/3 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym,
19:48e)zmieniająca uchwałę Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno,
19:56f)wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w 2019 roku oraz określenia sezonu kąpielowego
19:58g)planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
20:05h)zmiany Uchwały Nr XXX/227/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2005 r., w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
20:07i)nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu nr 2 w Rogoźnie
20:10j)zmiany uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2019 rok
20:25k)udzielenia odpowiedzi na wniosek mieszkańca z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie podłączenia lampy w Pruścach
20:35l)rozpatrzenia petycji w sprawie udzielania odpowiedzi przez Radę Miejską w Rogoźnie
20:58m)rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działania w sprawie umożliwienia złożenia do 12 kwietnia 2019 r. do Wojewody Wielkopolskiego dwóch wniosków na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadań gminnych w województwie wielkopolskim
21:02n)poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
21:19o)zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok,
21:31p)zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2019-2037
21:467.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
21:478.Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
21:519.Interpelacje i zapytania radnych.
22:1710.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23:1311.Wolne głosy i wnioski.
23:1312.Zakończenie
pokaż cały porządek obrad