VI sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach - 25.03.2019 r.

Rada Miejska w Lubniewicach
Czas publikacji: 298 dni 8 godzin temu
Dłuugość nagrania: 00:54:20
Liczba odtworzeń: 550
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe.
a)Wprowadzenie do porządku obrad 2 uchwał: w sprawie dzierżawy nieruchomości i wykazu kąpielisk
b)Przyjęcie protokołu z IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
c)Przyjęcie protokołu z V nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
2.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2018.
3.Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Lubniewicach za 2018 r.
4.Informacja o wykonaniu funduszu sołeckiego w 2018 roku.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXI/140/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubniewicach.
6.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie jez. Lubniewsko w obrębie Glisno w gminie Lubniewice.
7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubniewice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubniewice w 2019 roku.
9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Lubniewice na 2020 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Lubniewice w roku 2019
12.Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami.
13.Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
14.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad