Sesja Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2018

Rada Miejska w Koronowie
Czas publikacji: 566 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 03:54:32
Liczba odtworzeń: 1786
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad IV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
4.Przyjęcie protokołu z obrad: I i II sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
10:295.Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
10:306.Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
10:367.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2019-2025.
10:49a)przedstawienie projektu uchwały,
10:56b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej w/w projektu uchwały,
10:59c)odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej w Koronowie dotyczącej projektu uchwały,
11:00d)dyskusja,
11:01e)głosowanie.
11:068.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
11:51a)przedstawienie projektu uchwały,
12:02b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej w/w projektu uchwały,
12:07c)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Koronowo na 2019 rok,
12:10d)odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej w Koronowie dotyczącej projektu uchwały,
12:50e)dyskusja,
12:52f)głosowanie.
12:579.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
13:0010.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
13:0211.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia powiatowi bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Gminą Koronowo a powiatem bydgoskim.
13:1012.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia powiatowi bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Gminą Koronowo a powiatem bydgoskim.
13:13a)Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2018-2025.
13:22b)Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
13:29c)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
13:31d)Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koronowo.
13:34e)Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
13:36f)Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
g)Rozpatrzenie projektu Apelu Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie miasta i gminy Koronowo.
13:5013.Zapytania, wnioski i informacje.
13:5014.Składanie interpelacji.
15.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
16.Zamknięcie obrad IV sesji.
pokaż cały porządek obrad