Sesja Rady Miejskiej w Koronowie w dniu środa, 5 grudnia 2018

Rada Miejska w Koronowie
Czas publikacji: 583 dni temu
Długość nagrania: 03:41:40
Liczba odtworzeń: 1266
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad II sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad II sesji.
4.Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
a)Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z okresu międzysesyjnego
5.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2018-2025.
11:446.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018.
12:017.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Koronowo na rok 2019.
12:228.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
12:259.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.
12:2810.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Koronowie.
12:3011.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie.
12:3712.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.
12:4013.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie.
12:4314.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Koronowie.
13:1815.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Koronowa.
13:23a)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy rzeczowej w postaci opracowania dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem kompletnego wniosku ZRID i zawarcia w tej sprawie Porozumienia pomiędzy Gminą Koronowo a Województwem Kujawsko-Pomorskim
16.Składanie interpelacji.
13:4117.Zapytania, wnioski i informacje.
18.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
13:4319.Zamknięcie obrad II sesji.
pokaż cały porządek obrad