XIII Sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach, 25 listopada 2019 r.

Rada Miejska w Lubniewicach
Czas publikacji: 132 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 01:20:07
Liczba odtworzeń: 381
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe.
a)Ślubowanie Radnego Grzegorza Kostańskiego
2.Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
3.Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu komisji Rewizyjnej.
4.Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu komisji Planowania i Budżetu.
5.Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej oraz trybu opracowania nowego statutu Gminy Lubniewice oraz jednostek pomocniczych - sołectw.
6.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Lubniewice.
7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową.
8.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
9.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
10.Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF
11.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lubniewice na rok 2020.
12.Analiza oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Lubniewicach.
13.Analiza oświadczeń majątkowych, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy Lubniewice, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne.
14.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
15.Sprawy różne.
16.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad