XII Sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach, 7 października 2019 r.

Rada Miejska w Lubniewicach
Czas publikacji: 234 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 02:18:20
Liczba odtworzeń: 465
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe
a)Głosowanie w sprawie usunięcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Lubniewice na 2020 r.
b)Głosowanie w sprawie usunięcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
c)Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku dla Powiatu Sulęcińskiego na realizację zadania: „Budowa drogi powiatowej nr 1297 F Jarnatów - Lubniewice”.
2.Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2019 r.
3.Informacja z działalności Biblioteki
4.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubniewice na lata 2017-2020
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku dla Powiatu Sulęcińskiego na realizację zadania: "Budowa drogi powiatowej nr 1297 F Jarnatów-Lubniewice".
6.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Lubniewice
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Lubniewice w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin CZG-12
10.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
11.Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Sulęcinie
a)Powołanie komisji skrutacyjnej
b)Głosowanie tajne
12.Sprawy różne
13.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad