Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Najnowsze transmisje

Pokaż wszystkie transmisje

Transmisja z obrad na żywo

Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
Czas rozpoczęcia transmisji: brak transmisji
Liczba widzów: 0

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie LXXXI sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z LXXIX sesji Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu, prac Zarządu Powiatu oraz podejmowanych działań między sesjami.
7. Informacja z prac Komisji Rady Powiatu.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2024-2038 (opinia Komisji Budżetowej i Samorządowej),
b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2024 rok (opinia Komisji Budżetowej i Samorządowej),
c) w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu opieki nad zabytkami na lata 2024-2027 dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego” (opinia Komisji Oświaty i Kultury),
d) w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim na lata 2024-2028 (opinia Komisji Zdrowia, Sportu i Turystyki),
e) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, realizacji Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim (opinia Komisji Zdrowia, Sportu i Turystyki),
f) w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2024 (opinia Komisji Zdrowia, Sportu i Turystyki),
g) w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska powiatu golubsko-dobrzyńskiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” (opinia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Infrastruktury i Rozwoju).
9. Interpelacje, wnioski i oświadczenia.
10. Zakończenie.