Rada Miasta Zgierza

Najnowsze transmisje

Pokaż wszystkie transmisje

Transmisja z obrad na żywo

Rada Miasta Zgierza
Czas rozpoczęcia transmisji: brak transmisji
Liczba widzów: 0

Porządek obrad posiedzenia

11:111.Otwarcie sesji.
11:412.Uwagi do porządku obrad.
11:37a)w sprawie rozpatrzenia skargi (Druk nr 223-2022),
11:38b)w sprawie przekazania skargi według właściwości (Druk nr 224-2022),
11:40c)w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Gminę Miasto Zgierz na realizacje zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Druk nr 229-2022)
11:413.Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.
11:534.Interpelacje i zapytania radnych.
11:565.Wnioski jednostek pomocniczych.
12:186.Zapytania mieszkańców.
12:257.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
8.Debata nad Raportem o stanie miasta Zgierza za rok 2021:
12:39a)wystąpienie Prezydenta Miasta Zgierza,
13:05b)wystąpienia mieszkańców,
14:29c)wystąpienia radnych,
14:53d)wystąpienia w imieniu Klubów Radnych,
14:56e)przedstawienie opinii komisji Rady Miasta Zgierza,
15:15f)wystąpienie Prezydenta Miasta Zgierza,
15:18g)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Zgierza wotum zaufania (Druk nr 209-2022).
15:259.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Zgierz za 2021 rok (Druk nr 217-2022),
16:0810.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2021 r.:
15:35a)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z wykonania budżetu za 2021 rok (Druk nr 193-2022),
15:59b)przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgierza o wykonaniu budżetu Miasta Zgierza za 2021 rok (Druk nr 196-2022)
16:08c)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2021 rok (Druk nr 218-2022).
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza:
16:10a)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza (Druk nr 195-2022),
16:14b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza (Druk nr 219-2022),
16:16c)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza (Druk nr 197-2022),
12.Podjęcie uchwał w sprawach:
17:38a)wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Piaskowice-Aniołów w Zgierzu (Druk nr 205-2022),
17:39b)zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2022 r. (Druk nr 204-2022),
17:41c)przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na uchwałę nr XLIV/583/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów przemysłowych, położonych w rejonie ulicy Konstantynowskiej -Zachód wraz z odpowiedzią na skargę (Druk nr 216-2022),
17:44d)rozpatrzenia petycji (Druk nr 207-2022),
17:48e)powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Zgierza ds. opracowania nowego Statutu Miasta Zgierza (Druk nr 206-2022),
17:51f)udzielenia odpowiedzi na pismo (Druk nr 214-2022),
17:52g)przekazania skargi według właściwości (Druk nr 215-2022),
h)wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Zgierz zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności w tym pełnienia funkcji hali lodowej – etap VI” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Druk nr 213-2022),
i)wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Zgierz zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSIR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Druk nr 210-2022),
j)wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Zgierz zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Druk nr 211- 2022)
k)ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką w Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka w Zgierzu (Druk nr 198-2022),
l)przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Zgierza na lata 2023-2030 z perspektywą do roku 2040 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji (Druk nr 208-2022),
m)sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2022 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu (Druk nr 220-2022), (Druk nr 226-2022),
n)zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2034 (Druk nr 221-2022), (Druk nr 225-2022),
o)zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. 1 Maja w Zgierzu oraz ustalenia jej przebiegu (Druk nr 201-2022),
p)wyłączenia dróg z użytkowania – ul. Żniwnej, ul. Plonowej i ul. Zagrodowej w Zgierzu (Druk nr 202-2022),
r)wyłączenia części drogi z użytkowania – ul. Drukarskiej w Zgierzu (Druk nr 203-2022),
s)zmiany uchwały Nr XX/253/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Parku Miejskiego im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu (Druk nr 212-2022),
t)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla zwartych obszarów rolnych w rejonie ul. Przedwiośnie (Druk nr 199-2022),
u)przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Zgierza oraz przyjęcia udzielonej dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasto Zgierz w celu realizacji przyjętych zadań (Druk nr 200-2022).
w)w sprawie rozpatrzenia skargi (Druk nr 223-2022),
x)w sprawie przekazania skargi według właściwości (Druk nr 224-2022),
y)w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Gminę Miasto Zgierz na realizacje zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Druk nr 229-2022)
z)w sprawie przekazania skargi według właściwości (Druk nr 230-2022),
aa)w sprawie przekazania skargi według właściwości (Druk nr 231-2022).
ab)w sprawie przekazania wniosku według właściwości (Druk nr 232-2022).
13.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
14.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
15.Zapytania i wolne wnioski.
16.Oświadczenia radnych.
17.Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
18.Zamknięcie obrad sesji.