XXXII Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi

Rada Miejska Nowa Słupia
Czas publikacji: 423 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 05:50:08
Liczba odtworzeń: 1522
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:091.Otwarcie sesji.
09:142. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
09:153.Przedstawienie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi.
09:194. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
09:205. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań pomiędzy sesjami.
09:206. Raport o stanie gminy Nowa Słupia za 2019 rok.
13:001) debata nad Raportem o stanie Gminy Nowa Słupia za 2019 rok,
13:012) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy w Nowej Słupi wotum zaufania.
13:017. Zapoznanie się i dyskusja nad:
13:111) Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 r.,
13:112) Sprawozdaniem finansowym Gminy za 2019 r., (bilans budżetu gminy sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz zbiorczych sprawozdań finansowych jednostek budżetowych tj. bilansu, rachunku zysków i strat oraz zmian w funduszu jednostki),
13:113) Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Słupia na dzień 31 grudnia 2019 roku,
13:114) Uchwałą Nr 24/2020 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Nowa Słupia za 2019 rok
13:115) Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia za 2019 rok,
13:116) Uchwałą Nr 35/2020 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Słupi w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
13:128. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowa Słupia za 2019 rok.
13:139. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia za rok 2019.
13:1310. Podjęcie uchwał:
13:271) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2020 – 2034,
13:272) w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2020 rok,
13:283) w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego,
13:294) w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Nowa Słupia na rok szkolny 2020/2021,
13:315) w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/6/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowa Słupia, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków,
13:326) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi na Uchwałę Nr XXI/6/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowa Słupia, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków,
13:337) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
13:408) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Nowa Słupia w przedmiocie projektów statutów sołectw.
14:5011. Sprawy różne.
14:5012. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad