XXV Sesja Rady w dniu czwartek, 30 lipca 2020

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 121 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 07:57:41
Liczba odtworzeń: 590
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego wyjaśnienia losu ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku.
4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji inwestycji drogowych i złożenia wniosku o ich dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych,
b)przyjęcia stanowiska w sprawie realizacji przez Powiat Augustowski inwestycji tj. rozbudowy drogi powiatowej Nr 2540B – ulicy Rajgrodzkiej na odcinku od ulicy Raczkowskiej do końca terenu zabudowanego – polegającej na budowie ciągu pieszo rowerowego wraz z oświetleniem,
c)zmiany składu osobowego Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie,
d)przekazania w 2020 r. środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,
e)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
f)zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Augustów przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Augustów i wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Augustów,
g)zmiany uchwały Nr XLVI/446/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu redukcji niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Augustów pn. Airgustów i określenia dotacji w ramach programu,
h)wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowy ulicy Modrzewiowej, Tartacznej oraz wykonanie chodników przy ulicach Robotnicza, Klubowa, Jeziorna w Augustowie” zgłaszanego przez Gminę Miasto Augustów do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020,
i)wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia pn. „Wykonanie robót budowlano-remontowych bloku sportowego oraz zagospodarowania terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie” zgłaszanego przez Gminę Miasto Augustów do współfinansowania w ramach Programu współpracy Interreg V-A Litwa-Polska,
j)określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Augustów, w roku szkolnym 2020/2021,
k)zmiany Uchwały Nr LIII/519/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,
l)zmiany Uchwały Nr X/100/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów,
m)zmian budżetu miasta na rok 2020,
n)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2033.
7.Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie z 28.05.2020 r.
8.Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych.
9.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad