XX Sesja Sejmiku Województwa Mazowieckego, 7 lipca 2020 r.

Sejmik Województwa Mazowieckiego
Czas publikacji: 9 lipca 2020
Długość nagrania: 01:25:19
Liczba odtworzeń: 7287
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:041.Otwarcie posiedzenia.
11:092. Przyjęcie porządku obrad.
11:113. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2038 (druk nr 396) - radny Mirosław Adam Orliński.
11:144. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2020 rok (druk nr 397) - radny Mirosław Adam Orliński.
11:215. Sprawozdanie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami (druk nr 392) - radna Jadwiga Zakrzewska.
11:236. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastom/gminom na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP (druk nr 395) - radna Urszula Kierzkowska.
11:297. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” (druk nr 398) – Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.
11:328. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” (druk nr 401) – Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.
11:369. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w województwie mazowieckim w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych tych gmin związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki w 2020 r. (druk nr 403) – Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.
11:4510. Projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” (druk nr 399) – Janina Orzełowska, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.
12:0011. Projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020” (druk nr 400) – Janina Orzełowska, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.
12:0812. Projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020” (druk nr 402) – Janina Orzełowska, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.
12:1413. Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego i przyznania dotacji (druk nr 404) – Wiesław Raboszuk, Wicemarszałek.
12:1914.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Jasło na usuwanie skutków klęski żywiołowej w miejskiej infrastrukturze drogowej (druk nr 405) – Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
12:2015. Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w 2019 roku.
12:2416. Interpelacje i zapytania.
12:2417. Sprawy różne.
12:2518. Zamknięcie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad