XXIII Sesja Rady w dniu czwartek, 28 maja 2020

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 235 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 08:26:56
Liczba odtworzeń: 702
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:061.Otwarcie obrad
09:492.Przedstawienie porządku obrad.
09:493.Stanowisko Rady Miejskiej w 30.rocznicę wyborów samorządowych do odrodzonego samorządu terytorialnego.
10:324.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
11:355.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miasta Augustów za 2019 rok.
14:526.Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasta Augustów za 2019 rok.
14:527.Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Augustowa wotum zaufania.
14:588.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Augustów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok:
14:59a)wystąpienie Burmistrza Miasta,
14:59b)zapoznanie z uchwałą Nr II-00321-70/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Augustowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok,
14:59c)dyskusja,
14:59d)głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Augustów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
15:019.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium za 2019 rok Burmistrzowi Miasta Augustowa:
15:02a)przedstawienie przez Komisję Rewizyjną uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Augustowa za 2019 rok,
15:02b)zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Augustowa za 2019 rok,
15:02c)dyskusja
15:02d)głosowanie nad projektem uchwały w sprawie absolutorium za 2019 rok Burmistrzowi Miasta Augustowa.
15:2210.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
15:25a)zmiany uchwały Nr XXI/241/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Miasto Augustów pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu,
15:29b)zmiany uchwały nr XIV/110/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 września 2015 w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji na terenie Miasta Augustów,
15:48c)zmian budżetu miasta na rok 2020,
15:53d)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2031.
17:2812.Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych.
17:2813.Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Augustowie z 28.04.2020 r.
17:2814.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad