XXIV Sesja Rady w dniu 22 maja 2020 r.

Rada Gminy Szczytno
Czas publikacji: 4 dni 4 godziny temu
Liczba odtworzeń: 65
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne;
2)w sprawie zamknięcia cmentarza komunalnego w miejscowości Nowe Gizewo;
3)w sprawie powierzenia Gminie Pasym zadań publicznych w zakresie oświaty dla uczniów z miejscowości Jęcznik, Piece, Sasek;
4)w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Szczytno do zawarcia porozumienia z Powiatem Szczycieńskim w sprawie współrealizacji inwestycji drogowych pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1667N Szczytno – Łuka od km 0+000 do 7+800”, „Remont drogi powiatowej nr 1667N Szczytno – Łuka od km 8+200 do 17+350”, „Remont drogi powiatowej nr 1484N Rekownica – Sasek Mały – dr. kraj. Nr 57 od km 5+259 do km 12+359”.
5)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030;
6)w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytno na 2020 rok;
5.Pisemne interpelacje i zapytania radnych.
6.Zapytania, wnioski, sprawy różne.
7.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad