Sesja Rady w dniu czwartek, 21 maja 2020

Rada Miejska w Pszczynie
Czas publikacji: 4 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 02:18:12
Liczba odtworzeń: 35
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
13:262.Przedstawienie porządku obrad.
13:323.Przyjęcie protokołu XVIII sesji Rady Miejskiej w Pszczynie.
13:324.Informacje burmistrza Pszczyny:
1)o pracach w okresie międzysesyjnym,
2)Ocena Zasobów Społecznych w oparciu o analizę sytuacji społecznej i demograficznej.
5.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
13:341)skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej del. do Prokuratury Okręgowej w Katowicach na Uchwałę Nr VIII/74/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja 2011 r. z późn. zm. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
13:382)przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z toalet publicznych na terenie gminy Pszczyna,
13:393)opłaty za korzystanie z toalet publicznych znajdujących się na terenie gminy Pszczyna,
13:394)obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonej w Studzienicach przy ul. Kosów,
13:405)obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonej w Jankowicach przy ul. Zagajniki,
15:046)stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
15:047)zmian w budżecie gminy na rok 2020,
15:058)zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna,
15:069)udzielenia Powiatowi Pszczyńskiemu pomocy finansowej na realizację zadań na drogach powiatowych.
15:076.Składanie interpelacji i zapytań radnych.
15:107.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8.Wolne głosy, komunikaty.
15:399.Zakończenie obrad – zamknięcie XIX sesji Rady Miejskiej w Pszczynie.
pokaż cały porządek obrad