Lista obecności na posiedzeniu

Sesja Rady w dniu czwartek, 7 lutego 2019

Rada Miejska Gminy Kostrzyn
Czas publikacji: 70 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 1198:27:53
Liczba odtworzeń: 387

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
1)Głosowanie zmiany porządku obrad.
2.Sprawozdanie z działalności ZM GOAP w Poznaniu.
3.Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
4.Przedstawienie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1)Ustalenia przedmiotu działania Komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn.
2)Ustalenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn na 2019 rok.
3)Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn na 2019 rok.
4)Uchwalenia Statutu Gminy Kostrzyn.
5)Powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn i nadania jej statutu.
6)Określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych na terenie gminy Kostrzyn.
7)Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Czerlejnie przy ul. Kleszczewskiej, gm. Kostrzyn.
8)Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Gwiazdowie – część G, gm. Kostrzyn.
9)Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wrzesińskiej w Kostrzynie, gm. Kostrzyn.
10)Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Brzeźnie przy ul. Kostrzyńskiej i drodze krajowej nr 92 – część II, gm. Kostrzyn.
11)Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Trzeku w rejonie przy ul. Czereśniowej, gm. Kostrzyn.
12)Przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kostrzyn.
13)Zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kostrzyn na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi.
14)Zmiany Uchwały NR XLVI/393/2018 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wstępnych lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Kostrzyn.
15)Zmiany Uchwały NR XLVI/392/2018 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wstępnych lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kostrzyn.
16)Zmiany uchwały Nr XXVII/211/2016 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kostrzyn a Miastem i Gminą Kórnik w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
17)Zmiany Uchwały Nr IV/32/2018 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kostrzyn dla Miasta i Gminy Kórnik z przeznaczeniem na wspófinansowanie zakupu busów celem obniżenia kosztu wozokilometra.
18)Warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Kostrzyn zabudowanych na cele mieszkaniowe.
a)Zmiana uchwały zgodnie z wnioskiem p. Anny Dudzińskiej.
19)Ustalenia wysokości diet radnych i sołtysów w Gminie Kostrzyn.
a)Zmiana uchwały zgodnie z wnioskiem p. Anny Dudzińskiej.
b)Zmiana uchwały zgodnie z wnioskiem p. Grzegorza Banaszaka.
20)Zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2019 rok.
21)Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027.
5.Informacja Burmistrza Gminy Kostrzyn o pracach w okresie międzysesyjnym.
6.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7.Wnioski i interpelacje Radnych, sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
8.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska Gminy Kostrzyn - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje