V Sesja Rady Miejskiej w Lipnie - 6 lutego 2019 r.

Rada Miejska w Lipnie
Czas publikacji: 994 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 01:33:48
Liczba odtworzeń: 1757
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy organizacyjne:
a)otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b)ustalenie porządku obrad,
c)przyjęcie protokołu z IV sesji RM.
d)Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
2.Projekty uchwał:
a)zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
b)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026
c)w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu
d)w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021,
e)w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2023,
f)w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
g)w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/390/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 stycznia 2014 roku podwyższającej kryterium dochodowe uprawniające do przyznawania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”,
h)w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.
i)w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”
j)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki Nr 1637/1, 1637/2, 1637/3, 1637/4 położonych w Lipnie obręb Nr 9 przy ulicy Żeromskiego, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna
k)w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna
l)w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 4 w Lipnie.
m)w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
3.Komunikaty
4.Zakończenie obrad V sesji RM.
pokaż cały porządek obrad