Lista obecności na posiedzeniu

V Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka w dniu 30 stycznia 2019

Rada Miasta i Gminy Wysoka
Czas publikacji: 205 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 06:49:41
Liczba odtworzeń: 422

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Złożenie ślubowania przez nowo wybraną Radną Miasta i Gminy Wysoka.
3.Stwierdzenie prawomocności obrad.
4.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
5.Wystąpienia gości wg. wcześniejszych ustaleń.
6.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7.Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy.
8.Informacja przedstawiciela Związku Międzygminnego "PRGOK" w Pile w sprawie realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
9.Informacja w sprawie zabezpieczenia usług medycznych na terenie miasta i gminy Wysoka w 2019 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza technologicznego dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Bydgoszcz Zachód - Piła Krzewina na terenie gminy Wysoka. - Projekt uchwały nr 1.
11.Przedstawienie zaawansowania prac nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy (SUiKZP), w tym:
a)prezentacja przyjętych wstępnych rozwiązań dla zmienianych obszarów, w tym propozycja przebiegu obwodnicy (DW nr 190) miasta Wysoka,
b)dyskusja, uwagi i wnioski.
12.Udzielenie odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje, wnioski i zapytania radnych, sołtysów i pozostałych wnioskodawców.
13.Prezentacja złożonych wniosków w okresie międzysesyjnym i udzielonych odpowiedzi.
14.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu oslonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. - Projekt uchwały nr 2.
15.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
16.Podjęcie uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Wysoka. Projekt uchwały nr 3.
17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat. - Projekt uchwały nr 4.
18.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy. - Projekt uchwały nr 5.
19.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy na 2019 r.:
a)Komisji Budżetowo - Gospodarczej - Projekt uchwały nr 6.
b)Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego - Projekt uchwały nr 7.
c)Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Projekt uchwały nr 8.
d)Komisji Rewizyjnej - Projekt uchwały nr 9.
20.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok. - Projekt uchwały nr 10.
21.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2019 - 2030 - Projekt uchwały nr 11.
22.Przedstawienie informacji w sprawie rozstrzygnięć nadzorczych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu:
a)w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta i Gminy Wysoka dot. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
b)w sprawie uchwały dot. wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości i zasad ustalenia oraz sposobu pobierania tej opłaty.
c)ewentualne podjęcie uchwał - Projekty uchwał nr 12 i 13.
23.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta i Gminy Wysoka do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Projekt uchwały nr 14.
24.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nierograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 62/10 położonej w obrębie Młotkowo gm. Wysoka
25.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaz w drodze przetargu nieogranicznego lokalu nr 2 położonego w miejscowości Kijaszkowo 17 wraz z przynależnym pomieszczeniem w budynku gospodarczym oraz udziałem we współwłasności w częsciach wspólnych budynków i części gruntu
26.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
27.Zapytania i wnioski sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
28.Wolne wnioski.
29.Przyjęcie protokołów z II i III sesji Rady Miasta i Gminy .
30.Komunikaty Burmistrza oraz informacja o planowanych zamierzeniach do następnej Sesji.
31.Komunikaty oraz informacje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.
32.Zakończenie obrad i zamknięcie V sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miasta i Gminy Wysoka - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje