Sesja Rady Miejskiej w Pszczynie - 19.03.2020 r.

Rada Miejska w Pszczynie
Czas publikacji: 17 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 00:40:20
Liczba odtworzeń: 55
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:121.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
13:222.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu XVI sesji Rady Miejskiej w Pszczynie.
13:234.Informacje burmistrza:
1)o pracach w okresie międzysesyjnym,
2)z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2020 rok.
5.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
13:241)nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu,
2)opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim,
3)likwidacji oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie,
4)likwidacji innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie,
5)likwidacji innej lokalizacji oddziałów przedszkolnych Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Pszczynie przy ul. Poniatowskiego 5,
13:296)przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczyna w 2020 roku",
7)zasad udzielania dotacji celowej do zadań realizowanych przez mieszkańców gminy Pszczyna na rzecz ograniczenia niskiej emisji w  gminie Pszczyna,
13:298)przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna,
13:309)wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Pszczynie przy Placu Targowym oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
10)wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Grzebłowiec oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
11)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Pszczynie przy ul. Żorskiej 4,
12)obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Tadeusza Kościuszki,
13:3113)zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
13:3214)wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i sposobu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
13:3215)zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczyna,
13:3216)zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
13:3317)niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
13:3318)udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pszczyńskiego na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Powiatowego w Pszczynie będącego jednostką prowadzoną przez Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. z siedzibą w  Woli,
13:3419)zmian w budżecie gminy na rok 2020,
13:3420)zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna.
13:3521)udzielenia Powiatowi Pszczyńskiemu pomocy finansowej na realizację zadań na drogach powiatowych (pomoc finansowa dla Powiatu ul. Szkolna Poręba),
13:3522)udzielenia Powiatowi Pszczyńskiemu pomocy finansowej na realizację zadań na drogach powiatowych (pomoc finansowa dla Powiatu projekt chodnika ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudołtowicach).
13:366.Składanie interpelacji i zapytań radnych.
13:477.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13:488.Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
13:499.Zakończenie obrad – zamknięcie XVII sesji Rady Miejskiej w Pszczynie.
pokaż cały porządek obrad