Urząd Gminy Wojciechowice 19.03.2020 – XVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy w Wojciechowicach

Rada Gminy Wojciechowice
Czas publikacji: 69 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 00:52:50
Liczba odtworzeń: 302
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:131.Otwarcie XVII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.
10:132.Przyjęcie protokołu XVI sesji Rady Gminy w Wojciechowicach.
10:133.Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorzadu terytorialnego.
10:134.Przedstawienie sprawozdania z realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Wojciechowice ma lata 2016-2025 za 2019 rok.
10:135.Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2019 rok.
10:136.Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2019 w gminie Wojciechowice.
10:147.Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Gminy w Wojciechowicach za rok 2019.
10:148.Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Wojciechowice z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzacymi działalności pożytku publicznego za 2019 rok.
10:159.Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Wojciechowice w 2019 roku.
10:1910.Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy w Wojciechowicach opinii na temat procedowanych projektów uchwał.
11.Podjęcie uchwał w sprawach:
10:21a)przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie gminy Wojciechowice w 2020 roku,
10:44b)podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XVI/112/2020 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wojciechowice,
10:45c)nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2021 rok środków stanowiacych fundusz sołecki,
10:47d)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojciechowice na lata 2020-2028,
10:49e)zmiany w budżecie gminy na 2020 rok,
10:52f)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Zakup ambulansu sanitarnego typu A na potrzeby podmiotu leczniczego tj. Szpitala Św. Leona sp.z o.o. w Opatowie".
10:5212.Wolne wnioski.
10:5513.Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
10:5614.Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Gminy w Wojciechowicach.
pokaż cały porządek obrad