XVII Sesja Rady Miejskiej w Toszku w dniu 3 marca 2020 r. - część I

Rada Miejska w Toszku
Czas publikacji: 86 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 00:22:05
Liczba odtworzeń: 174
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:11IOtwarcie uroczystej Sesji
16:13IISprawdzenie prawomocności obrad
16:15IIIPrzedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian
16:15IVPrzyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 28 stycznia 2020 r.
16:44V30-lecie restytucji samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem działalności samorządu toszeckiego
16:58VISprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w okresie międzysesyjnym
VIIPodjęcie uchwał w sprawie:
17:001)przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku za rok 2019 oraz planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku na rok 2020
17:022)zmieniającej Uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Toszku w Toszku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych
17:033)udzielenia w 2020 r. z budżetu Gminy Toszek dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
17:054)rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Toszka
17:065)rozpatrzenie wniosku zanonimizowano z dnia 4 lutego 2020 r.
17:076)przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek dla terenów położonych w Toszku, Paczynie, Pniowie i Ciochowicach
17:097)określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2020 roku”
17:158)przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Toszek
17:229)szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
17:2910)metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Toszek oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
17:3311)określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
17:4012)określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
17:4613)uchylenia Uchwały Nr XXIX/293/05 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2005 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Toszek
17:4714)zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Toszek
17:4815)przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Gminy Toszek na rok 2020
17:4916)przyjęcia Raportu z wykonania w 2019 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Toszek na lata 2019-2021
17:5017)przyjęcia Rocznego Sprawozdania za 2019 rok z realizacji Gminnego Programu, Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 wraz ze wskazaniem potrzeb
17:5118)określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Toszek
17:5219)wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów z tyt. m.in. obniżenia stawek podatku PIT
17:5320)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację budowy chodnika przy drodze powiatowej 2913 S w miejscowości Paczyna
17:5421)zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020
17:5522)Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek
18:10VIIIWolne wnioski, ogłoszenia
18:11IXZamknięcie Sesji
pokaż cały porządek obrad