XXI Sesja Rady Miejskiej w Kole - 26 lutego 2020 r.

Rada Miejska Koła
Czas publikacji: 434 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 06:43:20
Liczba odtworzeń: 959
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
13:144. Propozycje do porządku obrad.
13:175. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
13:286. Interpelacje i zapytania.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
13:381)zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2020 rok.
13:412)zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego.
14:013)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025.
14:358. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta za 2019 rok.
15:139. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej za 2019 rok.
15:4210. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o bezpieczeństwie sanitarnym miasta Koła za 2019 rok.
16:1211. Informacja z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej „Koło nad Wartą” za 2019 rok.
16:4412. Informacja Komendanta Straży Miejskiej w Kole o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście oraz realizacji zadań za 2019 rok.
16:4613. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
14. Rozpatrzenie projektów uchwał:
17:481) Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.
14:361)w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole wykonywania zadania własnego Gminy Miejskiej Koło w zakresie gospodarki komunalnej obejmującego odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu miasta Koła.
18:222)w sprawie ustalenia ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych kanalizacją deszczową na terenie miasta Koła.
18:253)w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło (nr działki 1/9 ark. mapy 4 i nr 1/7 ark. mapy 7 oraz nr 1/11 ark. mapy 4).
18:274)w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło (nr działki 45/8 ark. mapy 37 i nr 7/32 ark. mapy 44 oraz nr 44/5 ark. mapy 37).
18:455) zmieniająca uchwałę nr XXXVII/345/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. zmienioną uchwałą nr VI/49/2019 r. z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Koła.
18:476)w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Koła na lata 2020-2023”.
8) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kole i ustalenia jej składu osobowego.
18:527)w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole.
18:558)w sprawie rozpatrzenia wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole.
18:589)w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego naprawy drogi i chodnika przy ul. Asnyka w Kole.
19:0010)w sprawie przekazania wniosku dotyczącego zamontowania monitoringu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kole.
19:0111)w sprawie przekazania wniosku dotyczącego zamiany mieszkania komunalnego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kole.
19:0215. Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kole za 2019 rok.
19:0416. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kole za 2019 rok.
19:4517. Wolne głosy i wnioski.
18. Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej w Kole.
19. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Kole.
pokaż cały porządek obrad