Sesja Rady w dniu środa, 26 lutego 2020

Rada Miejska w Rogoźnie
Czas publikacji: 40 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 06:29:28
Liczba odtworzeń: 575
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:061.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
16:363.Przyjęcie protokołów z XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
18:074.Pytania Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Sołtysów do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.
18:355.Informacja o współdziałaniu Gminy Rogoźno z Samorządem Powiatowym i Wojewódzkim
18:376.Stan utrzymania czystości i porządku w Gminie Rogoźno
18:377.Informacja o sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg.
8.Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
19:22a)ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych
19:41b)ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogoźno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
c)Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2020
19:43d)wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki gminnej,
e)wyrażenia zgody na wydzierzawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowyn - fragment terenu Targowiska Miejskiego "Mój Rynek"
19:47f)wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego - ul. Rynkowa 21/1 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym,
19:54g)wyrażenia zgody an sprzedaż lokalu mieszkalnego - ul. wielka Poznańska 16/3 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym
19:55h)wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym - część działki nr 1807/6 połozonej w Rogoźnie,
20:00i)wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Rogoźno, tj. działki nr 25/11 obręb Gościejewo,
20:02j)Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno,
20:04k)nadania nazwy drodze wewnętrznej stanowiącej przedłużenie ul. Szarych Szeregów,
20:08l)nadania nazwy drodze wewnętrznej (ul. Stnisława Wilhelma Kolanusa),
20:39m)nadania nazwy dla skweru położonego w Rogoźnie,
20:44n)rozpatrzenia skargi,
21:09o)rozpatrzenia petycji,
21:22p)pozostawienia środków obrotowych za rok 2019 samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie
21:26r)pozostawienia środków obrotowych za rok 2019 samorządowego zakładu budżetowego Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie
s)zmian w budżecie gminy Rogoźno na rok 2020,
t)zmian w WPF na lata 2020-2037.
21:399.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
21:3910.Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
21:4211.Interpelacje i zapytania radnych.
21:4912.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
22:2913.Wolne głosy i wnioski.
22:2914.Zakończenie
pokaż cały porządek obrad