LXIV Sesja Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 27 kwietnia 2023 (napisy wkrótce)

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 28 kwietnia 2023
Długość nagrania: 04:53:29
Liczba odtworzeń: 510
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:051.Otwarcie obrad.
09:112.Przedstawienie porządku obrad.
09:283.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
09:314.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Augustowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego za rok 2022.
09:375.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa na 2022 rok.
09:456.Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2022, z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Miasta Augustowa na lata 2020-2022 oraz przedstawienie potrzeb związanych z wykonywaniem tego zadania w gminie Miasto Augustów.
09:477.Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022.
8.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
09:52a)przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta Augustów na lata 2023-2025,
10:02b)uchwalenia Statutu Uzdrowiska Augustów,
10:05c)wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Augustów,
10:27d)przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Augustów na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022,
10:41e)przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Augustów na lata 2023-2027 z perspektywą na lata 2028-2031” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Augustów na lata 2023-2027 z perspektywą na lata 2028-2031”,
10:51f)przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Augustów na lata 2022-2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Augustów na lata 2022-2030”,
11:18g)przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Augustów na lata 2022-2038 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Augustów na lata 2022-2038,
11:22h)wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej w Augustowie do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
11:53i)Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego,
12:30j)zmiany uchwały nr XXXIX/401/2021 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Miasto Augustów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
13:00k)zmian budżetu miasta na rok 2023,
13:13l)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023-2036.
13:149.Przyjęcie protokołów z obrad: LXII sesji Rady Miejskiej z 23.02.2023 r.; LXIII sesji Rady Miejskiej z 16.03.2023 r.
13:5710.Wolne wnioski.
13:5711.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad