XLI Sesja Rady Gminy Mykanów w dniu 14 marca 2023

Rada Gminy Mykanów
Czas publikacji: 13 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 01:46:13
Liczba odtworzeń: 64
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów na lata 2022-2033.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2023 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na zadanie drogowe.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mykanów na lata 2022-2029.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Mykanów w roku 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Mykanów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Mykanów
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Wierzchowisko, Wola Hankowska, Grabówka, Borowno Kolonia, Nowy Broniszew i Rybna w Gminie Mykanów.
15.Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Grabowa, Grabówka i Lubojna w Gminie Mykanów.
16.Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Rybna i Lubojenka w Gminie Mykanów.
17. Zapytania i wnioski sołtysów.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad LI Sesji Rady Gminy Mykanów.
pokaż cały porządek obrad