L Sesja Rady Gminy Mykanów w dniu 13 lutego 2023

Rada Gminy Mykanów
Czas publikacji: 17 marca 2023
Długość nagrania: 01:16:25
Liczba odtworzeń: 555
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów na lata 2022-2033.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2023 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na zadanie drogowe pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1072S w miejscowości Stary Broniszew, gmina Mykanów” w związku ze zmianą okresu realizacji zadania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019-2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 156/XIX/2020 Rady Gminy Mykanów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mykanów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 157/XIX/2020 Rady Gminy Mykanów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023
13.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mykanów
14. Zapytania i wnioski sołtysów.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad L Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Mykanów
pokaż cały porządek obrad