LIX Sesja Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 29 grudnia 2022 (napisy wkrótce)

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 152 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 05:15:51
Liczba odtworzeń: 405
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:081.Otwarcie obrad.
12:122.Przedstawienie porządku obrad.
12:543.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
4.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
13:59a)uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023-2036,
13:591)zapoznanie z opiniami Komisji Rady Miejskiej w Augustowie,
13:592)zapoznanie z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,
13:593)prezentacja projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023 i projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023-2036,
15:06b)uchwalenia budżetu miasta na rok 2023,
15:08c)wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Augustowie,
15:11d)zmiany uchwały Nr II/20/18 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej,
15:14e)sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr LVI/536/22 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania,
15:23f)wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres 10 lat,
15:28g)rozpatrzenia skargi wniesionej na Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie,
15:29h)przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Augustów,
15:31i)szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
15:33j)wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
15:41k)górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,
15:43l)określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych,
15:47m)zmian budżetu miasta na rok 2022,
15:50n)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2036,
16:23o)określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miasta Augustów,
16:245.Przyjęcie protokołu z obrad LVI sesji Rady Miejskiej z 27.10.2022 r.
17:236.Wolne wnioski.
17:237.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad