LIII sesja Rady Miejskiej w Namysłowie - 24-11-2022

Rada Miejska w Namysłowie
Czas publikacji: 12 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 03:45:29
Liczba odtworzeń: 272
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Informacja na temat promocji gminy z uwzględnieniem działań zmierzających do wspierania lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego i turystyki.
3.Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
6.Sprawy różne i wolne wnioski.
7.Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
1)zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów,
2)przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Namysłów na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029,
3)pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku,
4)przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”,
5)ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
6)zawarcia porozumienia z Gminą Opole,
7)nadania nazwy ulicy,
8)zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,
9)zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036,
10)zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.
8.Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej.
9.Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad