Sesja Rady Miejskiej w dniu środa, 26 października 2022

Rada Miejska w Ostrowie Wielkopolskim
Czas publikacji: 32 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 06:16:12
Liczba odtworzeń: 112
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:08IOtwarcie.
09:11IIPrzyjęcie porządku obrad.
09:13IIIPrzyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.
09:20IVInformacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej uwzględniających w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3, za pierwsze półrocze 2022 roku.
09:20VInformacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za rok szkolny 2021/2022.
09:21VISprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.
10:09VIIInterpelacje i zapytania radnych.
VIIIPodjęcie uchwał w sprawie:
10:291.zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2022-2045,
10:312.zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
10:333.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działki nr 119/11 z obrębu 0025,
10:354.zaliczenia drogi w rejonie ul. Wiśniowej do kategorii dróg gminnych,
11:495.przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023,
11:526.zmiany uchwały Statutu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
12:31IXOdpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15:20XWolne wnioski i informacje.
15:20XIZakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad