LVI Sesja Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 27 października 2022 (napisy wkrótce)

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 216 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 06:06:37
Liczba odtworzeń: 636
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:071.Otwarcie obrad.
10:342.Przedstawienie porządku obrad.
10:523.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
4.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
10:55a)zmiany uchwały Nr II/20/18 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej,
10:58b)zmiany uchwały Nr XLII/399/17 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie określenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych,
11:06c)uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023r.,
11:09d)zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania,
11:16e)uchwalenia regulaminu korzystania z parku zdrojowego w Augustowie,
12:43f)zmiany uchwały nr XIII/97/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 września 2015 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Augustów o nazwach Osiedle Wschód i Osiedle Zachód oraz ustanowienia ordynacji wyborczej do rad osiedli oraz zmiany uchwały nr XIV/114/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Miasta Augustów,
12:49g)przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenu położonego w rejonie części ulicy Transportowej,
13:14h)zmiany Uchwały Nr LIII/519/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,
13:18i)zmian budżetu miasta na rok 2022,
14:18j)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2036,
14:39k)rozpatrzenia skargi wniesionej na bezczynność Burmistrza Miasta Augustowa,
14:465.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Augustów za rok szkolny 2021/2022.
14:476.Przyjęcie protokołu z obrad LV sesji Rady Miejskiej z 22.09.2022 r.
16:107.Wolne wnioski.
16:108.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad