LV Sesja Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 22 września 2022 (napisy wkrótce)

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 23 września 2022
Długość nagrania: 07:00:21
Liczba odtworzeń: 1045
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:051.Otwarcie obrad.
10:402.Przedstawienie porządku obrad.
11:023.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
4.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
12:29a)zmiany Uchwały Nr LIII/519/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,
12:32b)określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych, kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej, obowiązkowej kaucji w ramach zawieranych przez Gminę Miasto Augustów z inwestorem umów o finansowym jej udziale w budowie,
12:38c)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
12:40d)wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres 10 lat,
13:55e)ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania,
14:50f)uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Augustowa w 2022 roku,
14:52g)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
15:11h)zmian budżetu miasta na rok 2022,
15:41i)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2036.
15:445.Przyjęcie protokołów z obrad: L sesji Rady Miejskiej z 30.06.2022 r.; LI sesji Rady Miejskiej z 3.08.2022 r.; LII sesji Rady Miejskiej z 23.08.2022 r.; LIII sesji Rady Miejskiej z 24.08.2022 r.; LIV sesji Rady Miejskiej z 31.08.2022 r.
17:056.Wolne wnioski.
17:057.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad