Powiat Nowotomyski - XIV Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 18.12.2019r. cz. 1

Rada Powiatu Nowotomyskiego
Czas publikacji: 438 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 01:29:56
Liczba odtworzeń: 621
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:021.Otwarcie XIV sesji i stwierdzenie quorum.
13:042.Przedstawienie porządku obrad.
13:043.Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
13:054.Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym.
14:085.Podjęcie uchwał Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie:
13:09a)zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019,
13:10b)uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019 – 2029,
13:11c)zaciągnięcia przez Powiat Nowotomyski kredytu długoterminowego,
13:12d)sposobu rozpatrzenia petycji z dnia 18 listopada br. złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa,
13:14e)uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Nowotomyskiego na 2020 rok,
13:15f)zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego na 2020 rok,
13:15g)zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok,
13:17h)określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowotomyskiego w 2020 roku,
13:33i)zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu,
13:36j)zmiany uchwały nr VI/43/2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Nowotomyskiego, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku,
13:37k)szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie powiatu,
13:38l)rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Nowotomyskiego,
13:39m)rozpatrzenia skargi na Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
13:42n)zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zbąszyniu,
13:42o)zamiaru likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowym Tomyślu,
13:43p)zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Nowym Tomyślu,
13:43r)zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży w Nowym Tomyślu,
13:44s)zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej w Nowym Tomyślu,
14:01t)ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów z tym związanych,
14:03u)zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Nowotomyskiego,
14:04w)ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2020,
14:05x)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia,
14:06y)pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2727P na terenie gminy Zbąszyń (tj. działki o nr ewid. 1442 obręb 301506_4.0001 Zbąszyń),
14:07z)pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 2759P od km 0,000 do +0,925 km na terenie gminy Miedzichowo (tj. działka o nr ewid. 75 i część działki 88, obręb 301503_2.000 Piotry).
14:08aa)przyznania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego" (dla pana Jerzego Nowaka).
14:126.Apel Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie podjęcia rozwiązań w kierunku poprawy sytuacji kadrowej i finansowej w systemie opieki zdrowotnej.
14:127.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
14:138.Sprawozdanie z wyników kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu.
14:149.Sprawozdanie z wyników kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.
14:1910.Interpelacje i zapytania Radnych.
14:3411.Wolne głosy i wnioski.
14:3512.Zamknięcie XIV sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
pokaż cały porządek obrad