LII Sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w dn. 29.12.2021r.

Rada Miejska w Sosnowcu
Czas publikacji: 273 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 00:30:31
Liczba odtworzeń: 332
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.1. Otwarcie obrad sesji.
1)Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul. gen. Władysława Andersa przyjętego uchwałą Nr 218/XXI/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 października 2015 roku w zakresie ustaleń dla terenów G.31 U,UM, G.33 MW, G.34 MW, G.35 MN, G.38 MN oraz G.47 MW,U oraz dla terenów oznaczonych symbolami G.32 MW, G.KD13D, G.KD 16b X (druk nr 907).
1)§ 1. Przyjąć stanowisko Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie nieuwzględnienia uwagi dotyczącej zmiany zapisów dla terenu oznaczonego Ga.31U,UM w zakresie możliwości bilansowania wymaganej ilości miejsc postojowych dla danego obszaru miejscami ogólnodostępnymi w pasie drogowym z uwagi na konieczność wyznaczenia w ramach terenu objętego inwestycją miejsc postojowych a nie poza jego granicami.
2)§ 2. Przyjąć stanowisko Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie nieuwzględnienia uwagi dotyczącej zmianę zapisu par. 6 ust. 1 pkt. 3 litera a poprzez dodanie na końcu zdania „z zastrzeżeniem, że nowo wznoszone budynki należy usytuować od granicy z istniejącą zabudowaną działką budowlaną zgodnie z par. 12 ust. 1 pkt. 1 i 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity DZ.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065) tj. w odległości nie mniejszej niż - 4m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy - 3m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy” z uwagi obowiązujące zasady techniki prawodawczej, które nie zakładają cytowania w aktach prawnych obowiązujących przepisów.
3)§ 3. Przyjąć stanowisko Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie nieuwzględnienia uwagi dotyczącej wprowadzenia zapisu maksymalnej ilości kondygnacji jako 2 kondygnacje dla terenów oznaczonych symbolami Ga 35MN i Ga.47MN z uwagi na ograniczenie wysokości zabudowy poprzez wysokość podaną w metrach.
4)§ 4. Przyjąć stanowisko Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie nieuwzględnienia uwagi dotyczącej wprowadzenia zapisu nakazującego lokalizację jednego budynku na działkach o powierzchni co najmniej 1200m2 z uwagi na wprowadzane wskaźniki zabudowy, które regulują kwestie lokalizacji konkretnej zabudowy na działkach oraz z uwagi na różnej wielkości działek w obszarze objętym planem dla tego typu zabudowy.
5)§ 5. Przyjąć stanowisko Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie nieuwzględnienia uwagi dotyczącej wprowadzenia zapisu nakazującego lokalizację jednego budynku na jednej działce budowlanej z uwagi na wprowadzane wskaźniki zabudowy, które regulują kwestie lokalizacji konkretnej zabudowy na działkach oraz z uwagi na różnej wielkości działek w obszarze objętym planem dla tego typu zabudowy.
6)§ 6. Przyjąć stanowisko Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie nieuwzględnienia uwagi dotyczącej wprowadzenie co najmniej 30m pasa zieleni urządzonej lub izolacyjnej wschodniej części terenu Ga. 35MN z uwagi na fakt, że zieleń izolacyjna wprowadzana jest w przypadkach funkcji uciążliwych jedna w stosunku do drugiej oraz wprowadzenia linii zabudowy eliminującej możliwość lokalizowania budynków i innych elementów zagospodarowania określonych w par. 19.
7)§ 7. Przyjąć stanowisko Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie nieuwzględnienia uwagi dotyczącej wprowadzenia zmian w definicji nieprzekraczalnej linii zabudowy i dodanie zapisu odnoszącego się do sytuowania zgodnie z jej przebiegiem nie tylko nadziemnych ale również podziemnych części budynków bez możliwości przekroczenia linii przez jakiekolwiek elementy zabudowy w tym: okapy, balkony, galerie, werandy, ryzality, wykusze, elementy wejść do budynków, warstwy termomodernizacji z uwagi na obowiązywanie tej definicji dla wszystkich terenów w obszarze opracowania planu.
8)§ 8. Przyjąć stanowisko Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie nieuwzględnienia uwagi dotyczącej wprowadzenia zmian w definicji usług i zabudowie usługowej poprzez zmianę na końcu zdania określenia „charakter usługowy” na „charakter usług podstawowych” z uwagi na możliwość lokalizowania usług jedynie w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
9)§ 9. Przyjąć stanowisko Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie nieuwzględnienia uwagi dotyczącej wprowadzenia zmian w definicji usług podstawowych poprzez dopisanie w nawiasie po słowach „oraz konfliktów sąsiedztwa z innymi funkcjami” ustaleń: „nie pozbawiają światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w sąsiednich budynkach oraz nie są uciążliwe ze względu na hałas czy nie prowadzą do pogarszania stosunków wodnych w granicach lokalizacji usługi i jej bezpośrednim sąsiedztwie),” z uwagi na regulacje tych kwestii poprzez obowiązujące przepisy.
10)§ 10. Przyjąć stanowisko Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie nieuwzględnienia uwagi dotyczącej wprowadzenia zmian w definicji usług podstawowych poprzez wykluczenie możliwości lokalizowania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych z uwagi na konieczność w tym zakresie wyznaczenia osobnego terenu na taką funkcję oraz naruszanie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca, przyjętego uchwałą Nr 369/XXXI/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 maja 2016 r., wraz ze zmianą przyjętą uchwałą Nr 855/LXII/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
11)§ 11. Przyjąć stanowisko Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie nieuwzględnienia uwagi dotyczącej wprowadzenia zmian w definicji zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności poprzez zmniejszenie maksymalnej ilości lokali mieszkalnych z 9 na 4 z uwagi na decyzję Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska w kwestii utrzymania zapisów dla terenu Ga. 38MNn dotyczących pozostawienie funkcjonujących zapisów w obowiązującym miejscowym planie.
12)§ 12. Przyjąć stanowisko Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie nieuwzględnienia uwagi dotyczącej wprowadzenia na końcu par. 4 ust. 2 zapisu: „chyba, że ustalenia szczegółowe planu stanowią inaczej z uwagi na brak występowania w granicach obszaru objętego sporządzeniem zmiany miejscowego planu obszarów osuwania się mas ziemnych i obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz planie zagospodarowania przestrzennego województwa, szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy oraz sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
13)§ 13. Przyjąć stanowisko Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie nieuwzględnienia uwagi dotyczącej zmiany zapisu par. 6 ust. 1 pkt. 1 litera a i b poprzez dopisanie na końcach zdań zastrzeżenia wynikającego z par. 12 ust. 1 pkt. 1 i 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity DZ.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z późniejszymi zmianami) z uwagi na niezależne od zapisów planu obowiązywanie zapisów rozporządzenia oraz obowiązujących zasad techniki prawodawczej, które wskazują na brak zasadności cytowania przepisach w aktach prawnych.
14)§ 14. Przyjąć stanowisko Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie nieuwzględnienia uwagi dotyczącej zmianę zapisu par. 6 ust. 1 pkt. 3 litera a poprzez dodanie na końcu zdania „z zastrzeżeniem, wynikającym z par. 12 ust. 1 pkt. 1 i 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity DZ.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z późniejszymi zmianami) z uwagi obowiązujące zasady techniki prawodawczej, które nie zakładają cytowania w aktach prawnych obowiązujących przepisów.
15)§ 15. Przyjąć stanowisko Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie nieuwzględnienia uwagi dotyczącej zmianę zapisu par. 6 ust. 1 pkt. 3 litera b poprzez usunięcie zapsiu: "w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej od strony działki sąsiedniej, w przypadkach, w których takie usytuowanie zabudowy występuje na sąsiedniej działce w stanie istniejącym" i dodanie na końcu zdania „z zastrzeżeniem, wynikającym z par. 12 ust. 1 pkt. 1 i 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity DZ.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z późniejszymi zmianami) z uwagi obowiązujące zasady techniki prawodawczej, które nie zakładają cytowania w aktach prawnych obowiązujących przepisów a tego typu przypadków w stanie istniejącym jest niewiele.
16)§ 16. Przyjąć stanowisko Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie nieuwzględnienia uwagi dotyczącej wprowadzenia zapisu maksymalnej ilości kondygnacji jako 2 kondygnacje dla terenów oznaczonych symbolami Ga 35MN i Ga.47MN z uwagi na ograniczenie wysokości zabudowy poprzez wysokość podaną w metrach.
17)§ 17. Przyjąć stanowisko Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie nieuwzględnienia uwagi dotyczącej zmiany dla terenów oznaczonych symbolami Ga 35MN i Ga.47MN kąta nachylenia połaci dachowych na minimum 35° z uwagi na występowanie w danym obszarze budynków o średniej wartości 30°.
18)§ 18. Przyjąć stanowisko Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie nieuwzględnienia uwagi dotyczącej zmiany przeznaczenia działek nr 5309/4, 5309/5, 5309/12, 5309/13 obręb 0010 (tereny Ga 35MN i Ga.47MN) i pozostawienie zapisów obecnie obowiązującego miejscowego planu z uwagi na podjęte w tym zakresie decyzje Rady Miejskiej oraz wnioski okolicznych mieszkańców.
19)§ 19. Przyjąć stanowisko Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie nieuwzględnienia uwagi dotyczącej zmiany przeznaczenia działek nr 5309/6 obręb 0010 (Ga.47MN) i pozostawienie zapisów obecnie obowiązującego miejscowego planu z uwagi na podjęte w tym zakresie decyzje Rady Miejskiej oraz wnioski okolicznych mieszkańców.
20)§ 20. Przyjąć stanowisko Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie nieuwzględnienia uwagi dotyczącej zmiany przeznaczenia działek nr 5309/15, 5309/12, 5309/13 obręb 0010 (tereny Ga 35MN i Ga.47MN) i pozostawienie zapisów obecnie obowiązującego miejscowego planu z uwagi na podjęte w tym zakresie decyzje Rady Miejskiej oraz wnioski okolicznych mieszkańców.
21)§ 21. Przyjąć stanowisko Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie nieuwzględnienia uwagi dotyczącej zmiany klasy wyznaczonej drogi wewnętrznej i pozostawienie obecnie funkcjonującej w miejscowym planie drogi klasy dojazdowej z uwagi na planowane jej przekazanie następcy prawnemu pierwotnego właściciela nieruchomości.
3. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Ostrogórska Zachód” i dla obszaru przy ul. Teatralnej przyjętego Uchwałą nr 612/XXXIV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 listopada 2020 r. dla terenu oznaczonego symbolem P.23UN (druk nr 908).
4. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla położonego w gminie Sosnowiec obszaru "Naftowa" przyjętego Uchwałą nr 573/XLIII/2017 z dnia 30 marca 2017 r. dla terenu wyznaczonego na załączniku graficznym (druk nr 909).
5. 5. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad