XLVIII Sesja Rady Miasta Rybnika 24.02.2022 r.

Rada Miasta Rybnika
Czas publikacji: 277 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 02:44:32
Liczba odtworzeń: 836
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:041.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
16:062.Wyrażenie solidarności z Ukrainą.
16:093.Udzielenie pomocy rzeczowej dla Miasta partnerskiego Iwano-Frankiwsk na Ukrainie.
16:194. Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
16:275. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
16:316. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2022 rok.
16:337. Oddanie w użytkowanie nieruchomości.
16:348. Wydzierżawienie nieruchomości.
16:379.Wyrażenie opinii w przedmiocie zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Miastem Rybnikiem a Miastem Rydułtowy.
16:3810. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Kolberga (MPZP 67).
16:3911. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Kłokocińskiej (MPZP 68).
16:4212. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy 3 Maja (MPZP 54-23 etap II).
16:4313. Zmiana uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.
16:4414. Program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2022-2025.
16:4615. Zmiana uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku.
16:5116. Wyznaczenie miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
17:4617. Wyrażenie zgody na utworzenie przez Miasto Rybnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której podstawowym celem będzie świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego.
18:2218. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych łącznika istniejących ulic Górnośląska - Wrębowa i nadanie nazwy ulicy Górnośląska.
18:2319. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Fabrycznej.
18:2320. Ustalenie przebiegu drogi gminnej o numerze 180506 S ulicy Zamysłowskiej.
18:2421. Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały nr 259/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt.
18:2822.Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika.
18:3523. Wolne głosy i oświadczenia radnych.
18:3624. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad