XLVI Sesja Rady Miasta Rybnika 16.12.2021 r.

Rada Miasta Rybnika
Czas publikacji: 347 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 06:50:20
Liczba odtworzeń: 1086
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:041.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
16:152. Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
16:223. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
16:274. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2021 rok.
16:295. Wykaz wydatków w budżecie Miasta na 2021 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
16:546. Wystąpienie Rybnickiej Rady Kobiet.
19:387. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika.
19:388. Budżet Miasta Rybnika na 2022 rok.
19:479. Ustanowienie roku 2022 w Rybniku - Rokiem Początków Górnictwa Węglowego na ziemi rybnickiej.
20:0910. Powołanie Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika i nadanie jej statutu.
20:1211. Określenie kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenie dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
20:2612. Raport monitoringowy z realizacji "Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020" za 2020 rok.
20:5413. Strategia rozwoju Miasta Rybnika "Rybnik 2030". Pierwszy krok transformacji.
20:5614. Wydzierżawienie nieruchomości.
20:5915. Zmiana uchwały Rady Miasta Rybnika nr 638/XXXVIII/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
21:0716. Zawarcie porozumienia z Gminą Pilchowice na wykonywanie zadania z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej łączącej Gminę Pilchowice z Gminą Rybnik.
21:0817. Zawarcie porozumienia z Gminą Świerklany w sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły.
21:1218. Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.
21:1319. Wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych przy ul. Zebrzydowickiej 2 na okres 10 lat.
21:1620. Nadanie statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 1 w Rybniku.
21:1621. Nadanie statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 2 w Rybniku.
21:1622. Nadanie statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 3 w Rybniku.
21:1723. Nadanie statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań w Rybniku.
21:3124. Program współpracy z klubami sportowymi w Rybniku w latach 2022-2023.
21:3225. Odwołanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta.
21:4826. Powołanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta.
21:5727.Diety oraz zwrot kosztów podróży przysługujące radnym.
21:5828. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie zmiany nazwy Rybnickiego Centrum Kultury oraz nadania statutu Teatrowi Ziemi Rybnickiej.
22:0129. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia przez Radę Miasta Rybnika uchwały w sprawie ochrony dzieci oraz ludzi przed szkodliwym wpływem na ich zdrowie promieniowania mikrofalowego.
22:0530. Rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Miasta Rybnika w przedmiocie szczepień przeciwko COVID-19.
22:1231. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku.
22:1432. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022.
22:2733. Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Wydziale Polityki Społecznej w zakresie projektów realizowanych przez Stowarzyszenie 17-tka współfinansowanych ze środków Miasta Rybnika.
22:4634. Wolne głosy i oświadczenia radnych.
22:4635. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad