XL sesja Rady Miejskiej w Namysłowie - 26-11-2021 (część 2)

Rada Miejska w Namysłowie
Czas publikacji: 56 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 04:07:56
Liczba odtworzeń: 354
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
3.Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
1)zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie,
2)zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie,
3)wyboru przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie,
4)odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie,
5)wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie,
6)ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Namysłowa,
7)ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych,
8)trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
9)określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Namysłów,
10)określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej,
11)wyrażenia zgody na zbycie na zasadzie pierwszeństwa nieruchomości zabudowanej oraz na jej sprzedaż w drodze bezprzetargowej, (dz. nr 891/25),
12)wyrażenia zgody na zbycie na zasadzie pierwszeństwa nieruchomości zabudowanej oraz na jej sprzedaż w drodze bezprzetargowej, (dz. nr 891/24),
13)wyrażenia zgody na zbycie na zasadzie pierwszeństwa nieruchomości zabudowanej oraz na jej sprzedaż w drodze bezprzetargowej, (dz. nr 501/269),
14)pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
15)zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
16)zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok,
17)stanowiska Rady Miejskiej w Namysłowie dot. wsparcia funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji oraz żołnierzy Wojska Polskiego i Wojsk Obrony Terytorialnej w obliczu działań ataku hybrydowego na Polskę,
18)zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie,
19)zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie.
4.Ocena gospodarki nieruchomościami gminy Namysłów – dyskusja.
5.Analiza sprawozdań finansowych za II półrocze 2020 r. i I półrocze 2021 r.
6.Ocena dochodów gminy Namysłów z tytułu opłat adiacenckich – dyskusja.
7.Ocena utrzymania porządku na terenach gminy Namysłów – dyskusja.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
10.Przyjęcie protokołu z XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII i XXXIX sesji Rady Miejskiej.
11.Sprawy różne i wolne wnioski.
12.Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad