Sesja Rady w dniu czwartek, 25 listopada 2021

Rada Powiatu Bielskiego
Czas publikacji: 5 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 02:20:09
Liczba odtworzeń: 53
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

IOtwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
II Wystąpienia zaproszonych gości.
III Przyjęcie porządku obrad.
IV Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu z dn. 28.10.2021 r.
V Informacja Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
VI Omówienie realizacji zadań w zakresie promocji powiatu bielskiego ze szczególnym uwzględnieniem kultury, turystyki i sportu.
VIIPodjęcie uchwał w następujących sprawach:
1.zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok;
2.rozpatrzenia petycji Fundacji Nowe Spektrum;
3.przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bielskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”;
4.rocznego programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022;
5.powierzenia Gminie Wilamowice zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie miasta Wilamowice w 2022 r.;
6.ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2022 r.;
7.zmiany Uchwały Nr VI/24/201/20 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późniejszymi zmianami;
8.zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr VI/24/202/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. z późniejszymi zmianami.
9.ustalenia wynagrodzenia Starosty Bielskiego
10.przyjęcia stanowiska w przedmiocie solidarności z polskimi służbami strzegącymi granicy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z atakiem hybrydowym na Polskę ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki
VIIISprawy bieżące Rady – wolne wnioski.
12:26IXZamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad